Menu
Hỗ trợ
Liên kết website
   Lượt truy cập:
Tài chính

Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty đến hết ngày:15/05/2010

Tên đơn vị : Công ty TNHH Ngọc Anh
Sô tài khoản tại Agribank - Cn Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng: 2006201003186
I.Nguồn vốn:
1-Tổng vốn sản xuất kinh doanh:           15.000.000.000 
2- Vốn điều lệ:                                     13.000.000.000
3- Có thể vay ngân hàng                       2.000.000.000
4- Phải trả phải nộp khác:
II.Tài sản:
1- Tiền mặt và tiền gởi Ngân hàng:        12.539.770.729
2- Phải thu khách hàng:                           280.753.644
3- Trả trước người bán:                             38.796.660
4- Phải thu nội bộ:                                2.000.000.000
5- Các khoản phải thu khác:
6- Hàng tồn kho:                                     562.262.851
7- Tài sản cố định & ĐTDH:                     329.862.000
III.Kết quả hoạt động kinh doanh
1- Tổng doanh thu:                               11.153.973.131
2- Lợi nhuận trước thuế:                            140.456.043